----

Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen

Kyselytutkimus käytetyin tutkimusmetodimme

Tutkimuksemme ovat lähinnä kyselytutkimuksia. Tutkimus voi tarjota tietoa mm. jäsenistön, henkilökunnan tai asiakkaiden rakenteesta, kokemuksista ja toiveista. Toisaalta olemme suorittaneet myös tilastollisia selvityksiä lähinnä Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön aineistoista, mutta myös muista kuten esim. kirjanpitoaineistoista.

Tutustu lisää työelämän tutkimukseen!

Tutustu palveluihimme ja kysy lisää!

Internet-kyselyt, postikyselyt

Tiedot kerätään pääosin suljetulla internet-lomakkeella, josta tiedotetaan esim. sähköpostin välityksellä. Kyselyn voi suorittaa myös pelkästään postikyselynä tai yhdistää pasti- ja internet-kyselyn aineistot. Kyselylomakkeella on koottu mm. laajasisältöinen useiden tuhansien liiton jäsenten matrikkeliaineisto, josta voitiin tulostaa suoraan painovalmis matrikkeli valokuvineen.

Aineistonkeruu internetistä

Aineistonkeruu on mahdollista myös internetin kautta. Käytössämme on heti päivittyviä internet-tietokantoja, joihin voidaan rakentaa internetissä toimivat haut ja linkit valmiisiin tai tarkoitusta varten tekemiimme esitysohjelmistoihin.

Tulostus

Tulostuksissa käytämme omia ohjelmistoja. Tulostus voi olla mm.

Perustulostukset on mahdollista suorittaa ohjelmallisesti. Mm. työoloraporttimme taulukoinnit, keskiarvot, vertailut ja grafiikka tulostuvat välittömästi tallennuksen jälkeen.

Tallennus ja tiedonhallinta

Tallennamme myös eri lähteistä koottuja aineistoja. Yleisimmin aineistot ovat kyselyaineistoja. Tallennus käyttää omia ohjelmistoja, joissa on erittäin laajat tiedonhallintaominaisuudet. Näitä ovat mm.:

•tiedostojen yhdistäminen
•aineiston lisäys erilaisista tietokannoista, Excel, Access ym.
•tiedoston muuttaminen mm. excel-, SQL-, ascii-tiedostoksi
•relaatiotietokannat
•tietokantoihin voidaan rakentaa myös graafinen käyttöliittymä.

Kaikki tehtävät ovat automatisoitavissa. Tällöin ohjelma tekee vaadittavat muutokset itse.

Grafiikkatulostukset

Graafinen käyttöliittymä mahdollistaa monipuoliset grafiikkatulostukset suoraan aineistosta. Tällä hetkellä esim. kunnittaiset tiedot saa mm. Excelistä suoraan kartalle.

Tietokantojen kokoaminen

Voimme suorittaa myös dokumenteista koottavien tietokantojen rakentamisen. Tässä aineisto muutetaan ensin digitaaliseksi ja sen jälkeen käsittely tapahtuu samoin kuin muun aineiston. Olemme koonneet tietokantoja mm. erilaisista luettelomaisista teksteistä.

Tallennus, internet-kyselyt, tilastot ja muu tiedonkeruu voidaan koota samaan aineistoon ja tuottaa se useissa eri tietokantamuodoissa.

Tutkimuksen suunnittelu, neuvonta, kyselylomake

Tutkijamme voi monikymmenvuotisen tutkija- ja yliopistokokemuksensa pohjalta myös opastaa tutkimuksen suunnittelussa ja tutkimuksen teon eri vaiheissa. Tutkimuksen kannalta kriittisiä vaiheita ovat

•otannan suorittaminen

•kyselylomake, sisältö ja rakenne

•tutkimuksen edustavuus ja luotettavuus

•tulosten luotettavuus ja arviointi

Nämä vaiheet on käytävä läpi mm. itse toteutettavissa internet-kyselyissä. Internet-kyselyt eivät myöskään aina täytä kaikkia tutkimuksen perusvaatimuksia. Tässä voimme auttaa ja nykyiset sähköiset yhteydet tarjoavat monitahoiset ratkaisut tutkimuskonsultointiin.

Lomakemallit

Voimme tarjota myös valmiita lomakemalleja keskeisimmiltä tutkimusalueiltamme, kuten palkkatutkimus, jäsenkysely, työmotivaatiotutkimus, työolokartoitus, henkilöstökysely jne. Kyselylomake laaditaan myös internet-kyselyyn sopivaksi.

Monimuuttujamenetelmät

Laajoissa tutkimuksissa kannattaa käyttää analyysissa monimuuttujamenetelmiä (varianssi, faktori-, regressio- ym. analyysit). Autamme kysymysten ja kysymysrakenteen muokkaamisessa analyyseihin sopiviksi.

Faktorianalyysin pohjalta voidaan rakentaa mm. erilaisia asenne- ja arvomalleja, kuluttajatyyppejä, tapoja suhtautua työhön jne. Näissä turvaudutaan usein pelkästään vanhoihin tyypittelyihin, jotka eivät ehkä enää toimi.

Tilaa kyselytutkimus yrityksellesi tai liitollesi

Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen vastaa mielellään kaikkiin tutkimuksiin liittyviin kysymyksiin. Ota yhteyttä, ja keskustellaan lisää!